header

Ogólne warunki handlowe firmy RATAJ a.s. (zwanej dalej „Sprzedającym“) obowiązujące dla wszystkich umów zawartych od 01.12.2012 roku

1. Zakres obowiązywania
Uzgodnienia i dostawy odbywają są wyłącznie na podstawie poniższych warunków. Jakiekolwiek odstępstwa, zmiany lub inne uzgodnienia są możliwe jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego. Ewentualne przyjęcie warunków handlowych Kupującego jest możliwe tylko w zakresie, pisemnie potwierdzonym przez Sprzedającego.

2. Oferty, ważność ofert oraz uzgodnienia końcowe
Oferty i ceny ofertowe są określane na podstawie kosztów obowiązujących w dniu złożenia oferty i obowiązują w terminie do 60 dni od dnia złożenia oferty. Sprzedający ma prawo skorygować ceny i terminy dostaw, jeśli do momentu zawarcia umowy (ewentualnie dostawy towaru bez zawarcia umowy), wystąpiły okoliczności mające istotny wpływ na kalkulację cen. Obowiązuje to głównie w przypadku zwiększenia podatków, kosztów transportu i innych towarzyszących opłat oraz w przypadku błędu w druku oferty. Kwestionariusze Sprzedającego muszą zawierać dokładne dane, za których treść Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność. Przy dostawie na podstawie zamówienia ustnego Sprzedający nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne skutki niedosłyszenia lub niezrozumienia, które spowodują błąd w dostawie. W przypadkach, gdy nie zostanie zawarta umowa wówczas wzory, projekty lub rysunki przekazane przez Sprzedającego pozostają jego własnością. Zatrzymanie sobie wzorów, projektów lub wykresów jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego. W celu uściślenia informacji odnośnie zamówienia Sprzedający ma prawo gromadzenia dokumentacji audio, dokumentacji fotograficznej oraz dokumentacji video z komunikacji osobistej i telefonicznej z klientem, ewentualnie z osobą trzecią, w zakresie danego kontraktu.

3. Ceny, warunki płatności, kary umowne
Opublikowane ceny są obowiązujące i ostateczne bez możliwości ich dodatkowego podwyższenia w okresie obowiązywania umowy, ewentualnie dostarczania towaru bez zawarcia umowy, i nie zawierają VAT. Zapłata za dostarczony towar powinna zostać dokonana po wystawieniu faktury z reguły w terminie do 14 dni, ewentualnie w terminie wskazanym na fakturze. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu płatności Kupującemu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 % kwoty zadłużenia za każdy dzień zwłoki oraz ewentualne koszty prawne. W przypadku opóźnienia w dostawie Sprzedającemu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,1 % ceny towaru, który nie został dostarczony, za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

4. Warunki dot. prawa własności oraz przejścia ryzyka
Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu pełnej zapłaty faktury końcowej wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę i kosztami upomnień poniesionymi przez Sprzedającego. Wraz z przekazaniem spedycji, przewoźnikowi lub przy transporcie obcym środkiem transportu, ryzyko na Kupującego przechodzi w momencie opuszczenia magazynu Sprzedającego.

5. Warunki gwarancji
5.1. Okres gwarancji

Na dostarczone urządzenia Sprzedający udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostawy. Udzielenie gwarancji na dłuższy okres jest możliwe jedynie za dopłatą. Informacja o tym musi być zamieszczona w umowie kupna-sprzedaży.

5.2. Odpowiedzialność za transportowany materiał
Jeśli Sprzedającemu nie zostanie pisemnie przekazany wypełniony kwestionariusz wraz ze wskazaniem kompletnych danych o transportowanym materiale i wymaganych mocach oraz w przypadku, gdy Sprzedający tego wymaga, także i próbka transportowanego materiału, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, ewentualnie przyjęcia zamówienia Kupującego, Sprzedający nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na przenośniku i inne szkody w ramach gwarancji oraz wygasają wszelkie obowiązki wynikające z gwarancji Sprzedającego dotyczące działania przenośnika. Jeśli przenośnik zostanie wykorzystany do transportu innego medium niż przekazana próbka, medium o innej granulometrii, medium z nadciśnieniem lub podciśnieniem powietrza, a fakt ten nie został wskazany w umowie kupna-sprzedaży lub medium o innych własnościach fizykochemicznych, niż zostały wskazane w umowie lub w kwestionariuszu lub zapytaniu ofertowym, wówczas Sprzedający nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za działanie urządzenia. Obowiązuje to również w stosunku do mediów, które nie były dotąd przez sprzedającego transportowane za pomocą bezosiowych przenośników spiralnych. Fakt ten musi zostać podany w umowie kupna-sprzedaży. Dozwolona tolerancja odchyleń od fizykochemicznych własności transportowanego materiału przekazanych przez klienta w stosunku do wartości rzeczywistych wynosi +/- 10%. W przypadku, kiedy częścią umowy jest załącznik stanowiący protokół dot. prób wystawiony przez akredytowane laboratorium z badania przekazanej próbki transportowanego materiału, to wartości wskazane w takim protokole są obowiązujące zarówno dla Kupującego jak i Sprzedającego.

5.3. Odpowiedzialność
Sprzedający nie odpowiada i nie ręczy za szkody sprzętu oraz inne szkody, które powstały na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia, nieuprawnionej ingerencji w urządzenie bez pisemnej zgody Sprzedającego lub w wyniku pojawienia się obcych przedmiotów lub domieszek w transportowanym materiale. Dozwolona tolerancja produkcyjna rozmiarów spirali (średnica, pochylenie) i rurociągu (średnica) wynosi +/- 5 mm w stosunku do rozmiarów wskazanych w umowie kupna-sprzedaży, ewentualnie w materiałach reklamowych (prospekty, Internet, itp.). Urządzenie musi być wykorzystywane jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jedynie do transportu materiału wskazanego w umowie kupna-sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia spirali i rurociągu w wyniku oddziaływania transportowanego materiału, zużycia spirali i rurociągu w przypadkach, gdy przenośnik pracuje przy wypełnieniu transportowanym materiałem mniejszym niż 50% lub bez obciążenia i wad, które wynikną z wadliwej instalacji elektrycznej oraz niewłaściwego dobrania lub braku zabezpieczenia prądowego silnika elektrycznego. Z gwarancji są również wyłączone wady wynikające z wadliwego działania urządzeń przed i za przenośnikiem. Kupujący jest zobowiązany do rzetelnego wypróbowania urządzenia bezzwłocznie po jego uruchomieniu. Ewentualne wady Kupujący powinien pisemnie reklamować w terminie 7 dni po uruchomieniu, ewentualnie w trakcie trwania rozruchu próbnego, w przeciwnym wypadku urządzenie uznaje się jako zaakceptowane przez Kupującego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody finansowe powstałe na skutek awarii urządzenia, jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w umowie kupna-sprzedaży oraz jeśli nie została wykazana wina Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek zapłaty odszkodowania maksymalnie do wysokości kwoty, która została zafakturowana za dostarczone urządzenie. Jeśli Kupujący zakupi oddzielnie jedynie niektóre części przenośnika (na przykład spiralę) lub przenośnik bez montażu, bez udziału kierownika montażu lub uruchomi dostarczone urządzenie bez wiedzy i zgody Sprzedającego, wówczas Sprzedający nie przejmuje w żadnym przypadku odpowiedzialności gwarancyjnej w stosunku do celu wykorzystania, eksploatacji, funkcjonalności oraz żywotności dostarczonych części przenośnika. Koszty ewentualnych szkód i ponownego uruchomienia ponosi w pełni Kupujący.

5.4. Strefa z zagrożeniem wybuchowym (ATEX)
W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie instalacji przenośnika w strefie z zagrożeniem wybuchowym (ATEX), wówczas Kupujący (ewentualnie końcowy odbiorca) zobowiązany jest prawidłowo wypełnić i przekazać Sprzedającemu kwestionariusz (oryginał) dot. otoczenia przenośnika. Kwestionariusz powinien wypełnić i podpisać wyłącznie końcowy użytkownik przenośnika, a nie osoba trzecia. W przypadku, kiedy Kupujący wymaga jedynie motoreduktora do przenośnika (nie zaś całego przenośnika) do pracy w środowisku z zagrożeniem wybuchowym (ATEX), to tak skompletowany przenośnik nie jest przeznaczony do pracy w środowisku z zagrożeniem wybuchowym.

6. Warunki reklamacji
W przypadkach, gdy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do naprawy przenośnika a wcześniej nie są znane przyczyny awarii, ewentualnie nie ma możliwości określenia, która ze stron będzie pokrywać koszty naprawy, Kupujący przed planowaną naprawą pokryje w 100% szacowane koszty naprawy. W skład reklamacji przesłanej przez Kupującego musi wchodzić dokumentacja fotograficzna reklamowanej części przenośnika, ewentualnie usterki. W przypadku, kiedy po przyjeździe Sprzedającego, zostanie udowodniona wina Sprzedającego, to Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą i zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę, ewentualnie część kwoty w przypadkach, gdy obie strony uzgodniły takie postępowanie.

6.1. Wydajność przenośnika
W przypadku, kiedy dostarczony przenośnik po jego zamontowaniu u końcowego odbiorcy wykazuje małą wydajność transportową (min. o 15% niższą), ewentualnie dużą wydajność transportową (min. o 15% wyższą) w stosunku do wartości wskazanej w umowie kupna-sprzedaży, ewentualnie potwierdzonym zamówieniu, to Sprzedający skoryguje na swój koszt wydajność transportową przenośnika do wartości zgodnej z wydajnością zagwarantowaną w umowie w zakresie +/- 15%.

6.2. Motoreduktor (skrzynia biegów + silnik)
Po uruchomieniu przenośnika końcowy użytkownik, ewentualnie Kupujący, zobowiązany jest do bezzwłocznego dokonania pomiaru prądu silnika elektrycznego i porównania wyniku z parametrami silnika podanymi na tabliczce znamionowej. W przypadku, gdy silnik wykazuje pobór prądu wyższy niż 10% nominalnego poboru mocy silnika, wówczas obowiązkiem końcowego użytkownika, ewentualnie Kupującego, jest natychmiastowe wyłączenie przenośnika i bezzwłoczne poinformowanie Sprzedającego o tym fakcie. W takim przypadku Sprzedający zabezpieczy na swój koszt naprawę (wymianę silnika, ewentualnie motoreduktora). W przypadku, gdy dojdzie do spalenia silnika z powodu przegrzania, ewentualnie z powodu eksploatacji silnika przenośnika w przypadku pobierania prądów wyższych niż 10%, Sprzedający zabezpieczy ewentualną wymianę silnika, ewentualnie motoreduktora, po pokryciu 100% wszelkich kosztów przed przystąpieniem do wymiany.
RATAJ a.s.
Ing. Stanislav Rataj – předseda představenstva